Algemene, garantie en leveringsvoorwaarden RW-ELEKTRA:


RW-Elektra is een eenmanszaak opgericht 02/05/2006.
Ingeschreven bij Kamer van Koophandel te Eindhoven onder nummer: 17190552.
Zaakvoerder is R.G.F. Wouters, geboren te Reusel 29/02/1972.
Deze algemene, garantie en leveringsvoorwaarden zijn ter inzage ter plaatse op kantooradres aan Lange Voren 29, 5541RS Reusel.
Tevens staan deze vermeld op website onder URL-adres http://www.rw-elektra.nl/algemene-voorwaarden van RW-Elektra en op aanvraag op de achterzijde van uw papieren facturen die door RW-Elektra worden uitgereikt aan wederpartij.
Indien facturen per email worden verzonden, worden op verzoek van wederpartij
deze voorwaarden per post of per email opgestuurd of uitgereikt aan wederpartij.
 
1 Artikel 1.1 t/m 1.4 Definities
Onder "wederpartij" word verstaan iedere (rechts-) persoon tot wie RW-Elektra haar aanbiedingen richt alsmede degene die zijn aanbiedingen aan RW-Elektra richt dan wel een opdracht aan haar verstrekt c.q. degene met wie RW-Elektra een overeenkomst is aangegaan.
1. Onder "product", of "zaak" dient te worden verstaan: alle zaken die met toepassing van deze algemene voorwaarden aan de tegenpartij worden geleverd.
2. Onder "ter plaatse bij RW-Elektra dient te worden verstaan: kantoorruimte van RW-Elektra aan de Lange Voren 29 te Reusel.
3. Voor zover mogelijk zijn deze algemene voorwaarden ook van toepassing op de diensten die RW-Elektra in verband met de zaak voor de wederpartij verricht, zoals het installeren en laten installeren er van.
 
2 Artikel 2.1 t/m 2.3 De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van RW-Elektra, aan RW-Elektra verstrekte opdrachten en door RW-Elektra gesloten overeenkomsten.
2. Door de wederpartij gebruikte algemene voorwaarden en/of andere voorwaarden, zijn uitdrukkelijk niet toepassing op de aanbiedingen en overeenkomsten genoemd onder 2.1.
3. Afwijkingen van en/of aanvullingen op deze algemene voorwaarden binden RW-Elektra slechts indien deze schriftelijk en uitdrukkelijk door RW-Elektra zijn bevestigd.
 
 
 
 
3 Artikel 3.1 t/m 3.3 Aanbod en aanvaarding
1. Alle aanbiedingen, brochures, offertes en prijs opgaven van RW-Elektra zijn vrijblijvend en binden RW-Elektra niet.
2. Een schriftelijke offerte per schrijven of email is geldig voor de daarin genoemde termijn en bij gebreke daarvan gedurende een termijn van 14 dagen.
3. Alle gegevens zijn zo nauwkeurig mogelijk opgegeven doch zijn slechts bindend voor zover RW-Elektra de juistheid ervan expliciet heeft gegarandeerd.
 
4 artikel 4.1 t/m 4.5 Prijs
1. De door RW-Elektra opgegeven prijzen zijn inclusief omzetbelasting en overige op de verkoop en/of uitvoering en/of levering van de overeenkomst vallende overheidslasten, behalve wanneer deze expliciet als exclusief worden benoemd met naam, deze lasten behoren dan door RW-Elektra expliciet in offerte en factuur benoemd te worden.
2. De door RW-Elektra met de wederpartij overeengekomen kunnen na het aangaan van de overeenkomst worden verhoogd, indien RW-Elektra voor de uitvoering van haar verplichtingen uit de overeenkomst door haar toeleverancier is geconfronteerd met een prijsverhoging, of zich andere prijsverhogende omstandigheden hebben voorgedaan.
3. Wanneer de prijsverhoging meer bedraagt dan 15% van de overeengekomen prijs of wanneer het bestelde artikel niet meer of tijdelijk niet meer leverbaar is aan zelfde voorwaarde en een vergelijkend product meer dan 10% duurder is voor RW-Elektra, kan RW-Elektra alsook de wederpartij de overeenkomst ten aanzien van de in prijs verhoogde artikelen binnen 2 werkdagen na ontvangst van de mededeling van de prijs verhoging schriftelijk ontbinden.
4. Prijsverhogingen, voortvloeiende uit op verzoek van de wederpartij verrichte aanvullingen en/of wijzigingen van de aanvankelijke gesloten overeenkomst, worden doorberekend aan de wederpartij.
5. Prijsverhogingen, voortvloeiende uit werkzaamheden en/of noodzakelijke extra onderdelen en/of extern ingehuurde noodzakelijke expertise buiten de in de aanvankelijke overeenkomst beschreven werken en/of onderdelen en buiten schuld van RW-Elektra ontstaan, worden doorberekend aan de wederpartij.
 
5 Artikel 5.1 t/m 5.4 Levering
1. Het risico van de waardevermindering of beschadiging of het tenietgaan van de door RW-Elektra aan de wederpartij te leveren zaak is voor rekening van de wederpartij en er kan ook geen enkele claim richting RW-Elektra tot stand gebracht worden, vanaf het moment van kennisgeving aan de wederpartij dat het gekochte voor hem/haar ter beschikking staat.
2. Het risico van de zaak gaat over op de wederpartij op het moment van aflevering, ook al is het eigendom van de zaak nog niet door RW-Elektra nog niet overgedragen.
3. RW-Elektra heeft het recht de zaak in gedeelten te leveren, welke deelleveranties door haar afzonderlijk kunnen worden gefactureerd.
4. Aflevering geschied op de met wederpartij afgesproken plaatsen op de door RW-Elektra vastgestelde tijdstippen die door RW-Elektra aan de wederpartij tijdig zullen worden opgegeven. De wederpartij is gehouden de zaak op het vastgestelde tijdstip op de afgesproken plaats in ontvangst te nemen, bij gebreke waarvan alle daaruit voortvloeiende kosten aan de wederpartij in rekening zullen worden gebracht.
 
6 Artikel 6.1 t/m 6.6 Betaling
  1. Betaling geschied volgens overeenkomst op de offerte of orderbevestiging, indien niet vermeld of besproken geschied de betaling contant, vóór of bij aflevering of telefonisch overgeboekt op dag van montage en/of levering van zaak en/of diensten, tenzij betaling op in overeenkomst bepaalde termijn schriftelijk overeengekomen is. Indien in de overeenkomst geen termijn van betaling is overeengekomen zal betaling binnen 30 dagen na factuurdatum te dienen geschieden. Deze termijn geld als fatale termijn, bij verstrijken waarvan de wederpartij in verzuim is en contractuele rente is verschuldigd, gelijk aan een rentepercentage van 1.5% per maand, of de wettelijke rente als deze hoger is, waarbij een gedeelte van de maand voor een volle maand word gerekend, gerekend vanaf 30 dagen na factuurdatum tot aan het tijdstip van betaling. Bij betaling per bank geld als moment van betaling van bijschrijving op de rekening van RW-Elektra. RW-elektra behoud zich het recht om hier van af te wijken in positieve zin.
2. Bij niet betaling binnen de in sub 6.1 bedoelde termijnen houdt RW-Elektra zich het recht voor het door de wederpartij verschuldigde bedrag met incassokosten. Deze incassokosten omvatten zowel de buitengerechtelijke als de volledige gerechtskosten, ook als de laatstgenoemde een door de rechter toegekend bedrag aan proceskosten te boven gaan. De buitengerechtelijke incassokosten zijn alle kosten die door RW-Elektra dient te maken ter inning van haar vordering op de wederpartij. Dit alles volgens de wettelijke bepalingen van de Nederlandse Incasso wet.  En deze vorderingen worden gemaakt dan wel door RW-Elektra of diens vertegenwoordiger welke op dat moment aan RW-Elektra is verbonden door Incasso overeenkomst of rechtshulp dan wel in los verband.
3. Door de wederpartij gedane betalingen of aanbetalingen strekken steeds in eerste instantie ter voldoening van alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens van vorderingen uit de overeenkomst die het langst opeisbaar zijn, zelfs al vermeldt de wederpartij bij betaling dat de voldoening op een andere vordering betrekking heeft.
4. In geval van verzuim, liquidatie, insolventie,(aanvraag van) faillissement,(aanvraag van) surseance van betaling(van de onderneming) van de wederpartij zullen alle verplichtingen van de wederpartij onmiddellijk opeisbaar zijn.
5. RW-Elektra houd zich het recht voor een gedeelte van de koopsom bij vooruitbetaling te verlangen en de wederpartij te verzoeken zekerheid te stellen voor de nakoming van al haar verplichtingen uit de overeenkomst. Deze bepaling geld evenzeer indien krediet is bedongen.
6. RW-Elektra is bevoegd de nakoming van haar verbintenis op te schorten indien de wederpartij niet aan al haar verplichtingen voldoet dan wel indien na het sluiten van de overeenkomst te harer kennis gekomen omstandigheden RW-Elektra goede grond te geven te vrezen dat de wederpartij haar verplichtingen niet zal nakomen.
7. Annuleringkosten dan wel verzendkosten bij online aankopen mogen wettelijk in rekening worden gebracht indien een consument wederpartij de aankoop binnen 7 dagen retourneert of annuleert.
Een consument wederpartij mag kosteloos volgens de wet de aankoop binnen 7 dagen annuleren bij online aankoop.
Annuleringen moeten per aangetekend schrijven aan RW-Elektra op de Lange Voren 29 te Reusel worden verstuurt, afstempeling op postkantoor is geldend als datum.
Datum van schriftelijke bestelling door consument per schrijven of email, of goedkeuring offerte, of overhandiging aankoop factuur is geldend als verkoopdatum, wanneer dit niet bewijsbaar is geld factuur datum.
Deze annuleringskosten bedragen na 2 dagen 10 % van het gehele factuur bedrag.
Deze annuleringskosten bedragen na 7 dagen 15% van het gehele factuur bedrag.
Na 10 dagen bedragen de annuleringskosten 25% van het gehele factuurbedrag.
Na 14 dagen bedragen de annuleringskosten 50% van het gehele factuurbedrag.
Bij aankoop na mondeling of schriftelijk contact via email en/of telefoon geld niet de wet die van toepassing is op online aankopen/colporteurs en zijn on-retourneerbare aanbetalingen bindend.
In andere gevallen kan annulering binnen 1 dag kosteloos met uitsluiting van reeds gemaakte verzendkosten, daarna gelden annuleringskosten of de on-retourneerbare aanbetaling zoals op factuur vermeld bindend of indien dit niet van toepassing is zoals hieronder vermeld.
Dan bedragen annuleringskosten na 1 dagen 10 % van het gehele factuur bedrag.
Dan bedragen annuleringskosten na 2 dagen 15 % van het gehele factuur bedrag.
Dan bedragen annuleringskosten na 5 dagen 25% van het gehele factuur bedrag.
Na 7 dagen bedragen de annuleringskosten 50% van het gehele factuurbedrag.
 
7 Artikel 7.1 t/m 7.3 Eigendomsvoorbehoud
1. RW-Elektra blijft eigenaar van de afgeleverde zaak/product/diensten, zolang wederpartij niet of niet volledig heeft voldaan aan al haar betalingsverplichting(en.)
2. In elk geval van verzuim van de wederpartij en wanneer er gegronde vrees bestaat dat de wederpartij haar verplichtingen niet zal nakomen is RW-Elektra gerechtigd de afgeleverde zaken, waarop het in sub 7.1 bedoelde eigendomsvoorbehoud rust, zonder nadere aankondiging bij de wederpartij of derden die de zaak voor de wederpartij houden terug te halen of te doen ophalen. Eventuele schade ontstaan direct of indirect kan niet op RW-Elektra worden verhaald. De wederpartij is verplicht hiertoe alle medewerking te verschaffen op straffe van een boete van 10% van het door haar op dat moment verschuldigde bedrag per dag. De wederpartij machtigt RW-Elektra bij voorbaat toebehorende of bij haar in gebruik zijnde terreinen of gebouwen te betreden opdat RW-Elektra de teruggevorderde zaken onder zich kan nemen, dit onder het retentierecht.
3. Alle gegevens betreffende de producten en/of diensten, inclusief modellen, tekeningen, offertes, beschrijving, documenten en software van RW-Elektra en door deze aan wederpartij verstrekt, blijven diens eigendom en mogen niet gekopieerd of verstrekt worden aan derden zonder schriftelijke toestemming van RW-Elektra. Gebeurt dit wel dan word tenminste 15% van de offerte/orderbevestiging bedrag exclusief de b.t.w. door berekend aan de wederpartij, bij geen doorgang van de offerte/orderbevestiging, ook indien door ons aan de wederpartij kosten in rekening zijn gebracht. Wij zijn gerechtigd van afnemer te allen tijde te vorderen dat deze gegevens zoals hierboven genoemd aan RW-Elektra retourneert. De wederpartij dient aan dat verzoek terstond te voldoen.
 
8 Artikel 8.1 t/m 8.8 Garantie
1. De wederpartij dient de geleverde zaak en/of dienst onmiddellijk bij in ontvangst name op haar deugdelijkheid te controleren. Aanspraak op het herstel of vervanging bestaat slechts indien de wederpartij:
In geval van zichtbare gebreken deze terstond ter kennis brengt van RW-Elektra.
In geval van niet zichtbare gebreken RW-Elektra schriftelijk van deze gebreken in kennis stelt, binnen 2 werkdagen na de dag waarop de wederpartij de gebreken heeft ontdekt, of redelijker wijs had kunnen ontdekken en daarbij aantoont dat de instructies van RW-Elektra en/of fabrikant en/of leverancier van zaak voor gebruik en onderhoud bediening zijn opgevolgd, terwijl, de gebreken niet het gevolg zijn van normaal te achten slijtage, misbruik, onachtzaamheid, ongeval, overschrijding van de door RW-Elektra en/of fabrikant en/of leverancier van zaak voorgeschreven limieten of van wettelijke veiligheid- of installatie voorschriften, of indien het door RW-Elektra geleverde product is gerepareerd of gewijzigd zonder toestemming van RW-Elektra en/of fabrikant en/of leverancier en/of een door RW-Elektra erkende reparateur, bestaat geen aanspraak op herstel , restitutie of vervanging van het door RW-Elektra geleverde product.
2. De te vervangen onderdelen dienen kosteloos aan RW-Elektra ter beschikking te worden besteld.
3. De daarvoor noodzakelijke werken en kosten zijn geheel voor rekening van wederpartij.
4. In geval van levering van goederen door RW-Elektra afkomstig binnen of buiten Nederland of België zijn verzendkosten naar en terug vanuit fabrikant en/of leverancier geheel voor kosten van wederpartij.
5. In geval van levering van goederen door RW-Elektra afkomstig buiten Nederland of België, gelden als bijkomstige garantiebepalingen, de garantie bepalingen en voorschriften van deze leveranciers. Wederpartij dient hierover bewijzen te kunnen leveren in geval van garantieclaim. Bij niet opvolgen van deze aanwijzingen, voorschriften en garantie bepalingen, bestaat door wederpartij geen aanspraak op herstel of vervanging. Deze garantie voorschriften, of een link naar de site van de fabrikant en/of leverancier waarop deze garantie bepalingen staan, kunt u terugvinden op de website van RW-Elektra of van de desbetreffende fabrikanten of importeur. En op verzoek van wederpartij kan deze worden overhandigd indien wederpartij niet de gelegenheid of mogelijkheid heeft deze online te lezen en indien gewenst uit te printen. Deze garantie bepalingen zijn opgesteld in de taal van herkomst van de goederen, wat in de meeste gevallen Engels is. Indien wederpartij deze taal niet voldoende beheerst of begrijpt, kan op verzoek van wederpartij een vertaling naar het Nederlands door RW-Elektra worden verstrekt. Onopzettelijke onvolledigheden en/of vertaalfouten ten nadele van RW-Elektra of wederpartij dienen door wederpartij schriftelijk binnen 7 werkdagen na sluiten van overeenkomst te worden gemeld indien deze hier alsnog achteraf bezwaar tegen maakt. Indien deze fouten voor wederpartij voor een redelijk nadeel opleveren, is wederpartij gemachtigd om de overeenkomst in dit schrijven teniet te doen, zonder mogelijkheid tot eisen van een schadevergoeding van RW-Elektra partner jegens wederpartij.
6. Niet nakoming door de wederpartij van  een of meer van zijn verplichtingen ontheft RW-Elektra van al haar garantie verplichtingen.
7. Bij de-/montage van eigen artikelen van de wederpartij of derden aan door RW-Elektra geleverde goederen, of modificatie van geleverde producten en/of hieraan verbonden producten die hier invloed van ondervinden, of  door eigen montage maar niet volgens montage voorschriften fabrikant, of een gecertificeerde installateur, dit zonder medeweten en/of toestemming van RW-Elektra of fabrikant EU-importeur, ontheft RW-Elektra zich van alle garantieverplichtingen.
8. Garantie termijnen op alle producten zijn minimaal zoals deze wettelijk in Nederland zijn vastgesteld, maximaal als RW-Elektra of fabrikant/importeur hier een langere termijn hanteert.  Indien langer dan de wettelijk verplichte garantie termijn, is fabrikant/EU importeur aansprakelijk voor deze langere garantie periode, RW-Elektra zal hierin bemiddelen maar is geen aansprakelijke partij hier in tijdens die verlengde garantie periode.
 
9 Artikel 9.1 t/m 9.3 Aansprakelijkheid
1. Onverminderd het bepaalde in artikel 8 is RW-Elektra nimmer aansprakelijk voor schade, tenzij deze te wijten is aan opzet of grove schuld van RW-Elektra.
2. Eveneens onverminderd het bepaalde in artikel 8 is RW-Elektra nimmer aansprakelijk voor directe en indirecte schade voortvloeiend uit demontage van, werken aan, of monteren van producten geleverd door RW-Elektra en deze eerder genoemde werkzaamheden aan producten van wederpartij, mits deze zich onder normale omstandigheden voordoen, die kunnen gebeuren in alle redelijkheid tijdens de werken die in overeenkomst tussen RW-Elektra en wederpartij beschreven zijn.    De fabrikant dan wel EU importeur van deze producten is de verantwoordelijke voor de goede werking en garantie op deze producten, tenzij deze schade te wijten is aan opzet of grove schuld van RW-Elektra.
 
3. RW-Elektra stelt zich niet aansprakelijk voor indirecte schade of indirecte gevolgen door niet functioneren van door RW-Elektra geleverde producten van wederpartij, tenzij deze schade of gevolgen te wijten zijn aan opzet of grove schuld van RW-Elektra.
 
10 Artikel 10.1 t/m 10.3 Geschillen
1. Op alle overeenkomsten, waarop deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk van toepassing zijn is het Nederlandse recht van toepassing.
2. De bepaling van het Weens koopgedrag zijn niet van toepassing, evenmin als enige toekomstige internationale regeling inzake koop en roerende zaken waarvan de werking door partijen kan worden aangesloten.
3. Alle geschillen voortvloeiende uit aanbiedingen en overeenkomsten, hoe ook genaamd, worden onderworpen aan het oordeel van een rechter in het arrondissement Den Bosch, tenzij de wet dwingend een andere rechter bevoegd verklaart.
 
Opgemaakt/gewijzigd te Reusel, 20-10-2015
 
 
 
Deze website gebruikt cookies om het bezoek te meten, we slaan geen persoonlijke gegevens op.
Accepteer geselecteerde cookies