De inwerkingtreding van de nieuwe privacywet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) op 25 mei 2018 houdt ondernemers flink bezig. De AVG geldt voor iedereen die zich bezighoudt met verwerven, opslag en verwerking van persoonsgegevens, zo ook RW-Elektra.

Verantwoordelijke RW-Elektra op welke wie ingevolge de AVG, de verplichting rust, passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen ten uitvoer te leggen om te waarborgen en te kunnen aantonen dat de verwerking van Persoonsgegevens in overeenstemming met de AVG wordt uitgevoerd.
Aan u als Klant word wanneer u zaken doet met RW-Elektra verwacht en vereist dat u ook conform AVG werkt en doordat deze wetgeving voor iedereen in de EU van kracht is gaat u als Klant door contact, offerte aanvraag of levering, dus ook een overeenkomst met RW-Elektra als partij aan en dat u ook conform AVG werkt.
U als Klant word als partij hier verder als Klant aangemerkt, RW-Elektra als Verwerker/RW-Elektra.

Wij doen ons uiterste best dus om conform AVG wetgeving te werken en verwerken.
Dit houd oa in dat wij aan u als Klant hier aangeven welke stappen wij op dit vlak uitvoeren vanaf 25-05-2018 (of reeds eerder in sommige gevallen) en aan welke wetgeving/regelgeving wij werken.


Artikel 1 Algemeen

RW-Elektra verwerkt de door of via Klant ter beschikking gestelde Persoonsgegevens uitsluitend in opdracht van Klant in het kader van de uitvoering van een overeenkomst/levering/offerte. De door RW-Elektra uit te voeren werkzaamheden waar deze Verwerkersovereenkomst betrekking op heeft, worden nader, uitputtend, omschreven in bijlage 2. RW-Elektra zal de Persoonsgegevens niet voor enig ander doel Verwerken, behoudens afwijkende wettelijke verplichtingen.
 
U als Klant staat er tegenover RW-Elektra voor in dat de verwerking van de Persoonsgegevens niet onrechtmatig is en geen inbreuk maakt op enig recht van Betrokkene of een derde.
 
Partijen verplichten zich over en weer conform de AVG te handelen.
 
Artikel 2 Verplichtingen Verwerker/RW-Elektra

Verwerker/RW-Elektra verwerkt Persoonsgegevens ten behoeve van Klant, in overeenstemming met diens schriftelijke instructies.
 
Verwerker/RW-Elektra zal alle redelijke instructies van Klant opvolgen, behoudens afwijkende wettelijke verplichtingen. Indien deze afwijkende wettelijke verplichtingen er zijn, wordt Klant hiervan, voorafgaand aan de (verdere) verwerking, schriftelijk op de hoogte gebracht door Verwerker/RW-Elektra.
 
De zeggenschap over de Persoonsgegevens verstrekt onder deze Verwerkersovereenkomst, komt nimmer bij Verwerker/RW-Elektra te berusten. Zo neemt Verwerker/RW-Elektra geen beslissingen over ontvangst en gebruik van de Persoonsgegevens, de verstrekking aan derden en de duur van de opslag van uw gegevens.
 
Verwerker/RW-Elektra zal bij de Verwerking van Persoonsgegevens in het kader van de in artikel 1 genoemde werkzaamheden, handelen in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving en deze Verwerkersovereenkomst.
 
Verwerker/RW-Elektra zal te allen tijde op eerste verzoek van Klant, de door Klant ter beschikking gestelde Persoonsgegevens met betrekking tot deze verwerkersovereenkomst aan u als Klant er hand stellen.
 
Verwerker/RW-Elektra stelt Klant te allen tijde in staat om binnen de wettelijke termijnen te voldoen aan de verplichtingen op grond van de AVG, naast en met inachtneming van het bepaalde in artikel 5, meer in het bijzonder de rechten van betrokkenen, zoals, maar niet beperkt tot een verzoek om inzage, verbetering, aanvulling, data portabiliteit, verwijdering of afscherming van persoonsgegevens en het uitvoeren van een gehonoreerd verzet. Verwerker/RW-Elektra verstrekt binnen een redelijke termijn, doch uiterlijk binnen 7 dagen na schriftelijke ontvangst van een verzoek daartoe van Klant, alle benodigde inlichtingen of verricht de werkzaamheden die benodigd zijn op grond van de op Verwerker/RW-Elektra en Klant rustende verplichtingen uit de AVG.
 
Verwerker/RW-Elektra werkt op verzoek van Klant te allen tijde en binnen een redelijke termijn mee aan een gegevens beschermingseffect beoordeling (DPIA).
 
Verwerker/RW-Elektra mag de Persoonsgegevens uitsluitend Verwerken in de Europese Economische Ruimte. Doorgifte naar andere landen is uitsluitend toegestaan na voorafgaande schriftelijke toestemming van Klant en met inachtneming van de toepasselijke wet- en regelgeving.
 
Artikel 3 Geheimhouding

Personen in dienst van, dan wel werkzaam ten behoeve van Verwerker/RW-Elektra, evenals Verwerker/RW-Elektra zelf, zijn verplicht tot geheimhouding met betrekking tot de Persoonsgegevens waarvan zij kennis kunnen nemen, behoudens voor zover een bij, of krachtens de wet gegeven voorschrift tot verstrekking verplicht. Verwerker/RW-Elektra kan altijd schriftelijk aantonen dat voornoemde personen gebonden zijn aan geheimhouding.
Indien Verwerker/RW-Elektra op grond van een wettelijke verplichting gegevens moet Verstrekken aan een derde, zal Verwerker/RW-Elektra de grondslag van het verzoek en de identiteit van de verzoeker verifiëren en zal Verwerker/RW-Elektra de Klant onmiddellijk, voorafgaand aan de verstrekking, ter zake informeren, tenzij wettelijke bepalingen dit verbieden.
 
Artikel 4 Beveiligingsmaatregelen en controlemogelijkheden

Verwerker/RW-Elektra neemt alle passende technische en organisatorische maatregelen om de Persoonsgegevens die worden verwerkt ten dienste van Klant te beveiligen en beveiligd te houden, tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.

Wij gebruiken alleen nog info@rw-elektra.nl emailadres, rwelektra@gmail.com en rwtrading@gmail.com word niet meer gebruikt voor emailverkeer tussen ons en Klant, aangezien @gmail.com of @hotmail.com mailservers door de AVG als onveilig worden beschouwd.

Op het gebied van internet security/anti-virus software hebben wij een betaalde software overeenkomst met AVAST Internet Security welke altijd automatisch geupdate word.
Alsook werken wij met AVAST Secureline VPN server op al onze aangesloten computers, alsook op onze mobiele applicaties (gsm, tablet enz), voor het afschermen van ons IP-adres voor verdere afscherming van onze en uw gegevens.

Deze website bekend als Webshop id 38137 is een CCV Group BV website en deze Verwerker werkt ook geheel conform AVG wetgeving en hier is ook een overeenkomst over gesloten.
En ook om veiligheidsredenen heeft RW-Elektra de online Klant inlog pagina gesloten en alle reeds eerder opgeslagen online klantgegevens verwijderd en gewist.
Dwz op deze website/server worden geen klantgegevens van u bewaard, dan kan het ook niet gestolen worden.
Klant is te allen tijde gerechtigd de verwerking van Persoonsgegevens te (doen) controleren. Verwerker/RW-Elektra is verplicht Klant of, onder geheimhouding, een externe partij in opdracht van Klant toe te laten en verplicht medewerking te verlenen zodat de controle daadwerkelijk uitgevoerd kan worden.
 
Klant zal de controle slechts (laten) uitvoeren na een voorafgaande schriftelijke melding aan Verwerker/RW-Elektra.
 
Verwerker/RW-Elektra verbindt zich om binnen een door Klant te bepalen termijn, Klant, of een door Klant ingeschakelde externe partij, te voorzien van de verlangde informatie. Hierdoor kan Klant, of een door Klant ingeschakelde externe partij, zich een oordeel vormen over de naleving door Verwerker/RW-Elektra van deze Verwerkersovereenkomst. Klant, of een door Klant ingeschakelde externe partij, is gehouden alle informatie betreffende deze controles vertrouwelijk te behandelen.
 
Verwerker/RW-Elektra zorgt dat, de door Klant of een door klant ingeschakelde externe partij, aangegeven aanbevelingen ter verbetering binnen de daartoe door Klant te bepalen redelijke termijn uitgevoerd worden.
 
Verwerker/RW-Elektra rapporteert op verzoek jaarlijks aan Klant, binnen iedere twaalf maanden na laatste ondertekening van of aangaan van een Verwerkersovereenkomst en wederom op verzoek jaarlijks op een vast moment, over de opzet en werking van het stelsel van technische en organisatorische maatregelen, gericht op naleving van deze Verwerkersovereenkomst.
 
Naast rapportages door Verwerker/RW-Elektra en controles door Klant of controlerende externe Partijen in opdracht van Klant, kunnen beide Partijen ook overeenkomen, gebruik te maken van een Third Party Memorandum (TPM) opgesteld door een onafhankelijke externe deskundige.
De redelijke kosten van deze controles worden gedragen door Klant.
 
Artikel 5 Meldplicht inbreuken in verband met persoonsgegevens

Verwerker/RW-Elektra zal de Functionaris voor Gegevensbescherming van Klant zo spoedig mogelijk - doch uiterlijk binnen 24 uur na de eerste ontdekking - informeren over alle (mogelijke) inbreuken op de beveiliging van persoonsgegevens die door Verwerker/RW-Elektra worden verwerkt, alsmede andere incidenten die op grond van de (Uitvoeringswet) AVG (mogelijk) moeten worden geregistreerd dan wel gemeld aan de Toezichthouder, waaronder maar niet uitsluitend een datalek. Verwerker/RW-Elektra zal voorts bij het informeren van Klant, en bij ieder verzoek van Klant, alle inlichtingen verschaffen die Klant noodzakelijk acht om het incident te kunnen beoordelen. Daarbij verschaft Verwerker/RW-Elektra in ieder geval de informatie aan Klant zoals omschreven in bijlage 3.
 
Verwerker/RW-Elektra beschikt over een protocol aangaande inbreuken en incidenten en stelt die op eerste verzoek digitaal beschikbaar aan Klant.
 
Verwerker/RW-Elektra zal het doen van meldingen aan de Toezichthouder en/of Betrokkene(n) overlaten aan Klant.
 
Op verzoek van Klant zal Verwerker/RW-Elektra alle noodzakelijke medewerking verlenen aan het zo nodig, op de kortst mogelijke termijn, verschaffen van aanvullende informatie aan de Toezichthouder en/of betrokkene(n) door Klant.
 
Verwerker/RW-Elektra rapporteert jaarlijks op verzoek aan Klant, binnen iedere twaalf maanden na laatste ondertekening van een overeenkomst/levering en op een jaarlijks vast moment, over de beveiligingsincidenten van het afgelopen jaar, wederom telkens op verzoek van Klant.
 
Artikel 6 Inschakeling subverwerkers

Verwerker/RW-Elektra is slechts gerechtigd de uitvoering van de werkzaamheden geheel of ten dele uit te besteden aan een andere verwerker (subverwerker) als dit bij aangaan van een Verwerkersovereenkomst is overeengekomen.
Uitgezonderd is De Kruijf & de Waal Accountancy/Advies buro te Oosterbeek, welke voor Verwerker/RW-Elektra de financiële administratie verwerken.
Met hen is hierover ook een overeenkomst conform AVG afgesloten en zij hebben Triple A rating.
Door aangaan van deze overeenkomst AVG met RW-Elektra, gaat u ook akkoord dat De Kruijf & de Waal Accountancy/Advies buro te Oosterbeek uw Klant  gegevens en facturen verwerken voor Verwerker/RW-Elektra.

De verplichtingen uit deze Verwerkersovereenkomst zijn onverkort van toepassing op een door Verwerker/RW-Elektra in te schakelen subverwerker.
 
Verwerker/RW-Elektra garandeert het gestelde onder het tweede lid en geeft Klant desgevraagd inzage in de overeenkomsten waarin deze plichten zijn opgenomen.
 
Verwerker/RW-Elektra houdt een actueel register bij van de door hem ingeschakelde subverwerkers en waarin de identiteit, vestigingsplaats en een beschrijving van de werkzaamheden van de subverwerkers zijn opgenomen, alsmede eventuele door Klant gestelde aanvullende voorwaarden. Dit register zal als bijlage 2 aan deze Verwerkersovereenkomst worden toegevoegd en zal door de Verwerker/RW-Elektra actueel worden gehouden.
 
Artikel 7 Looptijd, wijziging en beëindiging

Deze Verwerkersovereenkomst treedt in werking op de datum van laatste ondertekening hiervan door Partijen en wordt gesloten voor onbepaalde tijd.
 
Wijziging van deze Verwerkersovereenkomst kan slechts schriftelijk plaatsvinden middels een door beide Partijen geaccordeerd voorstel.
 
Verwerker/RW-Elektra en Klant treden met elkaar in overleg over wijzigingen in deze Verwerkersovereenkomst als een wijziging in regelgeving, een wijziging in de uitleg van regelgeving, of een gewenste wijziging van de Verwerking daartoe aanleiding geven. Klant heeft het recht om deze Verwerkersovereenkomst eenzijdig te wijzigen door middel van een schriftelijke mededeling aan Verwerker/RW-Elektra, indien sprake is van een (nieuwe) dwingrechtelijke bepaling, die ook zonder overleg tussen partijen van toepassing zou zijn geweest of indien aanpassing van de te nemen passende technische en organisatorische maatregelen noodzakelijk zijn om te voldoen aan verplichtingen en beginselen uit de AVG.
 
Zodra de Overeenkomst is beëindigd, zal Verwerker/RW-Elektra naar keuze van Klant alle of een door Klant bepaald gedeelte van haar in het kader van deze Verwerkersovereenkomst ter beschikking gestelde Persoonsgegevens die hij van Klant heeft ontvangen (i) op alle locaties, voor zover redelijk en uitvoerbaar, vernietigen, in welke vorm dan ook of, (ii) aan Klant ter beschikking stellen, tenzij Partijen iets anders overeenkomen. Klant kan zo nodig, in overleg met Verwerker, nadere eisen stellen aan de wijze van beschikbaarstelling, waaronder eisen aan het bestandsformaat, dan wel vernietiging. Deze werkzaamheden moeten, binnen nader overeen te komen redelijke termijn, uitgevoerd worden en hiervan wordt een verslag gemaakt. Indien een Unierechtelijke of lidstaatrechtelijke verplichting Verwerker/RW-Elektra hiertoe niet in staat stelt, doet Verwerker/RW-Elektra schriftelijke mededeling hiervan aan Klant inclusief op welke grondslag Verwerker/RW-Elektra gehouden is tot opslag van de Persoonsgegevens.
 
Als de data aan Klant beschikbaar wordt gesteld zal Verwerker/RW-Elektra waarborgen dat er geen sprake is van verlies van functionaliteit of (delen van) de Persoonsgegevens.
 
Klant is gerechtigd, onverminderd hetgeen daartoe bepaald is in deze Verwerkersovereenkomst en de daarmee samenhangende Overeenkomst, en onverminderd hetgeen overigens in de wet is bepaald, de uitvoering van deze Verwerkersovereenkomst door middel van een aangetekend schrijven op te schorten, dan wel zonder rechterlijke tussenkomst met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk te ontbinden, nadat Klant constateert dat:
 
Verwerker/RW-Elektra (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt; of
 
Verwerker/RW-Elektra zijn faillissement aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard; of
 
de onderneming van Verwerker/RW-Elektra wordt ontbonden; of
 
Verwerker/RW-Elektra zijn onderneming staakt; of
 
sprake is van een ingrijpende wijziging in de zeggenschap over de activiteiten van de onderneming van Verwerker/RW-Elektra; of
 
op een aanmerkelijk deel van het vermogen van Verwerker/RW-Elektra beslag wordt gelegd (anders dan door Klant); of
 
Verwerker/RW-Elektra aantoonbaar tekortschiet in de nakoming van de verplichtingen die voortvloeien uit deze Verwerkersovereenkomst en die ernstige toerekenbare tekortkoming niet binnen 30 dagen is hersteld na een daartoe strekkende schriftelijke ingebrekestelling.
 
Verwerker/RW-Elektra informeert ogenblikkelijk Klant indien een surseance van betaling dreigt dan wel indien zicht is op een naderend faillissement, zodat Klant tijdig kan beslissen de Persoonsgegevens terug te vorderen alvorens faillissement wordt uitgesproken.
 
Klant is gerechtigd deze Verwerkersovereenkomst en de Overeenkomst per direct te ontbinden indien Verwerker/RW-Elektra te kennen geeft niet (langer) te kunnen voldoen aan de betrouwbaarheidseisen die op grond van ontwikkelingen in de wet en/of de rechtspraak aan de Verwerking van de Persoonsgegevens worden gesteld.
 
Na het eindigen van de Overeenkomst, uit welke hoofde dan ook, blijven de bepalingen uit deze Verwerkersovereenkomst van kracht die naar hun aard bedoeld zijn om ook na afloop van de Overeenkomst tussen Partijen te blijven gelden zoals geheimhouding en beveiliging van data.
 
Artikel 8 Aansprakelijkheid

Als Verwerker/RW-Elektra tekortschiet in de nakoming van een verplichting uit deze Verwerkersovereenkomst kan Klant hem in gebreke stellen. Verwerker/RW-Elektra is echter onmiddellijk in gebreke als de nakoming van desbetreffende verplichting anders dan door overmacht binnen de overeengekomen termijn, reeds blijvend onmogelijk is. Ingebrekestelling geschiedt schriftelijk, waarbij aan Verwerker/RW-Elektra een redelijke termijn wordt gegund om alsnog haar verplichtingen na te komen. Deze termijn is een fatale termijn. Indien nakoming binnen deze termijn uitblijft, is Verwerker/RW-Elektra in verzuim.
 
Verwerker/RW-Elektra is aansprakelijk op grond van het bepaalde in artikel 82 AVG, voor schade of nadeel voortvloeiende uit het niet nakomen van deze Verwerkersovereenkomst, daaronder begrepen wanneer bij de Verwerking niet wordt voldaan aan de specifiek tot verwerkingsgerichte verplichtingen van de AVG, of buiten de rechtmatige instructies van Klant is gehandeld.
 
Artikel 9 Overige bepalingen

Op deze Verwerkersovereenkomst en op alle geschillen die daaruit mogen voortvloeien of daarmee mogen samenhangen, is het Nederlands recht van toepassing, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
 

Bijlagen

De volgende bijlagen vormen een integraal onderdeel van deze Verwerkersovereenkomst:

Begrippenlijst
Omschrijving en afspraken verwerkingen Persoonsgegevens
Inlichtingen inbreuk in verband met Persoonsgegevens
 
Door middel van contact/offerte aanvraag/levering via mail of website gaat Klant akkoord met deze verwerkersovereenkomst aangezien deze wetgeving voor iedereen in EU geldig is.

25-05-2018 13:35

RGF Wouters
RW-Elektra
Lange Voren 29
5541RS Reusel
www.rw-elektra.nl
info@rw-elektra.nl
               

                 

Bijlage 1 bij Verwerkersovereenkomst RW-Elektra
 

Begrippenlijst

Derde: een natuurlijke persoon of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een dienst of een ander orgaan, niet zijnde de betrokkene, noch de verwerkingsverantwoordelijke, noch de verwerker, noch de personen die onder rechtstreeks gezag van de verwerkingsverantwoordelijke of de verwerker gemachtigd zijn om de persoonsgegevens te verwerken;

Functionaris voor Gegevensbescherming: de door een verwerkingsverantwoordelijke of verwerker aangewezen functionaris die de hoedanigheid van Functionaris voor Gegevensbescherming heeft en als zodanig is geregistreerd bij de Toezichthouder.

Inbreuk in verband met persoonsgegevens: een inbreuk op de beveiliging die per ongeluk of op onrechtmatige wijze leidt tot de vernietiging, het verlies, de wijziging of de ongeoorloofde verstrekking van of de ongeoorloofde toegang tot doorgezonden (een datalek), opgeslagen of anderszins verwerkte gegevens;

Persoonsgegevens: alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon („de betrokkene”); als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of van een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon.

Toezichthouder of toezichthoudende autoriteit: een door een lidstaat ingevolge artikel 51 van de AVG ingestelde onafhankelijke overheidsinstantie. Voor CCV: de Autoriteit persoonsgegevens (AP).

Verwerker: een natuurlijke persoon of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een dienst of een ander orgaan die/dat ten behoeve van de verwerkingsverantwoordelijke persoonsgegevens verwerkt;

Verwerking: een bewerking of een geheel van bewerkingen met betrekking tot persoonsgegevens of een geheel van persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd via geautomatiseerde procedés, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of op andere wijze ter beschikking stellen, aligneren of combineren, afschermen, wissen of vernietigen van gegevens;

Verwerkingsverantwoordelijke: een natuurlijke persoon of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een dienst of een ander orgaan die/dat, alleen of samen met anderen, het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt; wanneer de doelstellingen van en de middelen voor deze verwerking in het EU-recht of het lidstatelijk recht worden vastgesteld, kan daarin worden bepaald wie de verwerkingsverantwoordelijke is of volgens welke criteria deze wordt aangewezen;
 
Bijlage 2
Subverwerker voor het verwerken van onze belastingaangiftes, basisadministratie:
De Kruijf & de Waal Accountancy/Advies buro te Oosterbeek


-Functionaris voor Gegevensbescherming:
RGF Wouters, eigenaar RW-Elektra

Opgesteld 25-05-2018 te Reusel

​​​​​​​
Deze website gebruikt cookies om het bezoek te meten, we slaan geen persoonlijke gegevens op.
Accepteer geselecteerde cookies